Khách san Mithrin

 

Công trình: Khách sạn Mithrin

Địa Điểm: Bãi cháy  –Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh