CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TP HẠ LONG - GĐ 2

Tiến độ công việc đến tháng 7 năm 2015

Tiến độ công việc đến 25/07/2015

Tiến độ công việc đến 23/09/2015

 

Tiến độ công việc đến tháng 03/2016