CÔNG TRÌNH CỤM CẢNG LÀNG KHÁNH

* Tiến độ công trình đến tháng 09/2015