Thư viện - Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

 

Thư viện - Bảo tàng Quảng Ninh

 

Công trình: Thư viện-Bảo tàng Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm xây dựng: TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh