Công trình thủy điện Nậm Mức

 

Công trình thủy điện Nậm Mức

Địa điểm xây dựng: huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên