ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

       Ngày 05 tháng 05 năm 2020 tại Văn phòng Tầng 3, Licogi 18.1 Tower, đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, Quảng Ninh; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Đánh giá kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đồng thời bầu ra Hội đồng quản trị kế tiếp nhiệm kỳ 2017 -2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN RA TRONG ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Đình Thủy - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trước toàn thể Đồng cổ đông

Ông Lưu Bá Thái - Trưởng Ban kiểm soát phát biểu trước Đại hội

Đại hội bầu ra Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục liên khóa 2017 -2022 Gồm: Ông Bùi Thanh Tuyên - Tổng Giám đốc Công ty Licogi18; Ông Nguyễn Đình Thủy - Giám đốc Công ty Licogi18.1; Ông Ngô Văn Nam - Trưởng phòng KTKT Công ty Licogi18.

Hội đồng Quản trị kế nhiệm chi ân 02 Đ/C trong hội đồng Quản trị miễn nhiệm: Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty Licogi18; Ông Lê Thanh Bình - P' GĐ Công ty Licogi18.1

Ông Bùi Thanh Tuyên thay mặt cho HĐQT kế nhiệm phát biểu trước Đại hội

Ông Nguyễn Văn Giáp - Thư ký đọc thông qua biên bản cuộc họp trước Đại Hội

Các thành viên hội đồng quản trị kế nhiệm và miễn nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022