Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CAC MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2016

 

TT

 

TÊN CHỈ TIÊU

 

ĐVT

 

KẾ HOẠCH

 

THỰC HIỆN

TỶ LỆ THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH(%)

1

Giá trị sản lượng

Tỷ đồng

225

254,233

113

 

Xây lắp

Tỷ đồng

195

207,233

106,27

 

Đầu tư XDCB

Tỷ đồng

28

      5,3

18,92

 

SX BT thương phẩm

Tỷ đồng

30

47

156,6

2

Doanh thu và thu nhập

Tỷ đồng

210

257,710

122,72

3

Thu vốn

Tỷ đồng

210

238,428

113,5

4

Lợi nhuận

Tỷ đồng

7,5

 9,5

126,6

5

Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn góp(dự kiến)

%

15

17

113,3

6

Thu nhập bình quân 1 công nhân/năm

Tr.đồng

60

60

100

7

Khấu hao TSCĐ

-         Nguyên giá

-         Mức khấu hao

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

 

57.090

   3.700

 

58.261

  3.300

 

102,1

89,2

8

Nộp ngân sách

 -Thuế VAT

- Thuế TNDN

- Các loại thuế khác

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

 

 

10.355

6.508

 2.658

  1.269

 

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

TÊN CHỈ TIÊU

ĐỒNG

I/ Lợi nhuận trước thuế

9.505.158.670

 Thuế TNDN

   2.658.320.100

II/ Lợi nhuận sau thuế

6.846.838.570

III/ Dùng trích lập các quỹ và chia cổ tức

 

1. Quỹ đầu tư phát triển 10,5 %

719.812.783

2. Quỹ khen thưởng 5%

342.341.929

3. Quỹ phúc lợi 5%

342.341.929

4. Quỹ khen thưởng Ban QLĐH C. ty 5%

342.341.929

5. Chia cổ tức 17%

5.100.000.000

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

TT

TÊN CHỈ TIÊU

Đ.VỊ TÍNH

KẾ HOẠCH NĂM 2017

GHI CHÚ

I

Giá trị tổng sản lượng

Tr. Đ

300.000

 

 

Trong đó: - Giá trị sản lượng xây lắp

Tr. Đ

250.000

 

 

            - Sản xuất BT thương phẩm

Tr. Đ

50.000

 

II

Tổng doanh thu

Tr. Đ

270.000

 

 

Trong đó: Đơn vị tự làm

Tr. Đ

220.000

 

 

                  Thầu phụ

Tr. Đ

  50.000 

 

III

Tổng lợi nhuận

Tr. Đ

7.500

 

IV

Tỷ lệ chi trả cổ tức

%

15

 

V

Thu vốn

Tr. Đ

260.000

 

VI

Tài sản cố định

Tr. Đ

 

 

 

    - Nguyên giá khấu hao bình quân

Tr. Đ

61.000

 

 

    - Khấu hao cơ bản TSCĐ

Tr. Đ

4.460

 

VII

Nộp ngân sách

Tr. Đ

10.200

 

 

  * Thuế GTGT

Tr. Đ

8.700

 

 

  * Thuế TNDN

Tr. Đ

1.500

 

 

  * Thuế khác

Tr. Đ

 

 

VIII

Tổng quỹ lương (Cả thuê ngoài)

Tr. Đ

33.000

 

 

Tỷ trọng tiền lương / DT tự làm

%

15,0

 

 

Tổng số CBCNV( cả thuê ngoài)

Người

550

 

 

Thu nhập bình quân/người/tháng

1000 Đ

5.000

 

IX

Đầu tư XDCB

Tr. Đ

35.000

Đền bù dự án Bí trung

X

Đầu tư thiết bị

Tr. Đ

10.000

Đầu tư trạm BT Nậm củm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI