Họp giao ban Công ty năm 2016 và Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

          Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 trên cơ sở có nhiều dự án cần đầu tư như là dự án Bí trung và một vài dự án thủy điện nhỏ. Do vậy họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần này, lấy ý kiến thống nhất của các cổ đông phát hành thêm cổ phần nhằm kêu gọi nhà đầu tư để nâng vốn điều lệ Công ty lên 100 tỷ VNĐ. Toàn bộ cổ đông trong Công ty nhất trí 100% nâng vốn điều lệ của Công ty từ 30 tỷ lên 100 tỷ VNĐ

          Sau phần họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty tổ chức họp giao ban cùng với đơn vị chủ quản của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18; Tổ chức họp báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016 và đề ra phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.