Giới thiệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1 (TÊN GIAO DỊCH : LICOGI 18.1) là thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 trực thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng với truyền thống xây dựng và trưởng thành hơn 50 năm qua các thời kỳ
Ban lãnh đạo công ty
Lĩnh vực hoạt động
Thành tích hoạt động