Ban lãnh đạo công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1

Đoàn kết sáng tạo - Phát triển hài hòa! 

II. Ban lãnh đạo công ty          

Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc

            Ông: Bùi Thanh Tuyên

Các ủy viên HĐQT

 Ông:  Nguyễn Đình Thủy

 Ông:  Đào Đức Tài

Giám Đốc

            Ông:  Đào Đức Tài

Phó giám đốc

Ông: Lê Thanh Bình

Ông: Nguyễn Đình Tình

Ông: Nguyễn Trung Long

Ông: Ngọ Văn Tuyến

Trưởng Ban kiểm soát

Ông: Lưu Bá Thái

Chairman of BOM - Genneral director

Mr. Bui Thanh Tuyen

 Members

 Mr.  Nguyen Dinh Thuy

 Mr.  Dao Duc Tai

Director

            Mr.  Dao Duc Tai

Deputy Director

Mr. Le Thanh Binh

Mr. Nguyen Dinh Tinh

            Mr. Nguyen Trung Long
 
            Mr. Ngo Van Tuyen

Chief of Control Boar

Mr. Luu Ba Thai